Biz hakda

takmynan1

2003-nji ýyldan bäri dokalan däl arassalaýyş önümlerini öndüriji,

Biz maşgala kärhanasy, maşgalalarymyzyň hemmesi zawodymyza bagyşlaýarys.
Önümimiziň görnüşi giň, esasan gysylan polotensalar, gury süpürgiçler, aşhana arassalaýjy süpürgiçler, rulon polotensalary, makiýa rem aýyryjy süpürgiçler, çaga gury süpürgiçler, senagat arassalaýjy süpürgiçler, gysylan ýüz maskasy we ş.m. öndürýär.
Zawodymyz SGS, BV, TUV we ISO9001 tarapyndan tassyklandy.Önüm derňewi, QC bölümi we satuw topary bar.
Bizde on müň derejeli halkara standart arassa ussahanasy bar.Productshli önümler berk arassa ussahanada öndürilýär.

Gysylan polotensalar we gysylan ýüz maskasy üçin 15 sany gysyş enjamymyz bar.
Häzirki müşderimiziň kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin 5 sany önümçilik rulony bar we täze enjamlary ösdürýäris.
Torbalarda gury süpürgiç öndürýän 3 önümçilik liniýamyz bar.

Kakamyz bolan başlygymyz, ähli maşynlaryň hünärmeni, şonuň üçin ussahanamyzdaky her bir enjamy özboluşly aýratynlyk bilen düzýär.Önümimizi has owadan we ýokary önümçilik kuwwaty bilen edýär.
Şu wagta çenli müşderileriň hemmesi diýen ýaly uzak möhletli işewür hyzmatdaşlarymyzdyr.Bäsdeşlik bahasyna, ýokary hilli, gysga möhletli we gowy hyzmat esasynda iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys.
Sizem biziň hyzmatdaşlarymyz bolarsyňyz diýip umyt edýärin!
Size kanagatlanarly önümleri we hyzmaty hödürläris.

biz hakda (3)

biz hakda (3)

biz hakda (3)

biz hakda (3)

Toparymyz

Özümizi gowulandyrmak üçin ýygy-ýygydan satuw toparyny taýýarlaýarys.Diňe müşderiler bilen aragatnaşyk däl, eýsem müşderilerimize hyzmat.
Müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermegi, müşderilerimize gözleg wagtynda aragatnaşyklary çözmäge kömek etmegi maksat edinýäris.
Her bir müşderi ýa-da potensial müşderi, olara çemeleşmek üçin gowy bolmaly.Bize sargyt berseler-de, etmeselerem, önümlerimiz ýa-da zawodymyz hakda ýeterlik maglumat alýança olara gowy garaýarys.
Müşderilere nusgalar berýäris, iňlisçe gowy aragatnaşyk berýäris, wagtynda hyzmat edýäris.
Okuw we beýlekiler bilen aragatnaşyk arkaly häzirki problemamyza düşünýäris we özümizi öňe sürmek üçin meseleleri wagtynda çözýäris.
Başgalar bilen gürleşmek bilen, dünýäden has köp maglumat alýarys.Tejribämizi paýlaşýarys we biri-birimizden öwrenýäris.
Bu toparlaýyn taýýarlyk diňe bir iş ukyplaryny ösdürmäge kömek etmän, başgalar bilen paýlaşmak ruhuny, bagt, stres ýa-da gynanç hem berýär.
Her okuwdan soň, müşderiler bilen nädip aragatnaşyk saklamalydygyny, isleglerini bilýäris we kanagatlanarly hyzmatdaşlyga ýetýäris.

biz hakda (1)

Şahadatnamalar

Hormatly şahadatnama (1)

MSDS

Hormatly şahadatnama (1)

BV

Hormatly şahadatnama (1)

TUV

Hormatly şahadatnama (1)

SGS

CE

CE

Patent şahadatnamalary

1
2
3
4

Sergilerimiz