Gözellik salony üçin bir gezek ulanylýan gury polotensa

Gözellik salony üçin bir gezek ulanylýan gury polotensa

Haryt ady Bir gezek ulanylýan saç polotensasy
Çig mal 100% Rayon / Pagta, ýa-da Poliester bilen garmaly
Açyk ululyk 40 x 80 sm
Agram 65gsm
Reňk Ak
Nusga EF, göwher, quakkard , ýönekeý nagyş
Gaplamak 50 sany / sumka, ýöriteleşdirilen çap sumkasy
Aýratynlyk Softumşak, amatly, biodegrasiýa edilip bilinýän, super suw sorujy
Logotip Torbada ýöriteleşdirilen çap,
Mysal elýeterli


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Nähili ulanmak?

100% dokalan matadan tikilýär, her list 40x80cm , 65GSM

50PCS / sumka, ulanyjylar saçlary süpürmek üçin bir gezek bir sahypany çekip bilerler.

Güýçli siňdiriji bilen çygly saçlary çalt guradyp biler.

Usedaly ulanylyp bilnerbeden polotensasy.

Suwa düşeniňizden soň, bedeniňiziň suwlaryny çalt siňdirip, sowukdan gaça durup biler.

SPA, salon we gözellik dükany üçin hem gyzgyn satuw.

Gündelik durmuş üçin zerur önüm.

dellek
göwher ak polotensa 1
saç polotensasy 2
saç polotensasy gysyldy 1

Arza

Myhmanhanada, SPA, syýahat, kempir, gezelenç, öýde meşhur.

Dokalmadyk matalardan ýasalan bir gezek ulanylýan gözellik polotensalarymyz, ekologiýa taýdan arassa we bir gezek ulanylýan materialdyr. Bu saç salonynda, gözellik salonynda, SPA salonynda, myhmanhanalarda ulanylyp bilner, öýde, plýa beachda ýa-da sport zalynda hem ulanylyp bilner.

Bir gezek ulanylýan polotensalar hakda:

1.Soft, lýuks we amatly - Bu ýokary hilli SPA ýokary hilli myhman polotensalary saç, dyrnak, beden, ýüz gabygy, örtük we ş.m. üçin ýumşak we siňdiriji goldaw berýär, iň oňat köpugurlylygy üpjün edýär.

2. Wagt we pul tygşytlaň - Bu gipoallergen bir gezek ulanylýan polotensa arassalamagy we umumy býudjet talaplaryny azaldar.

3. Softumşak, saç we deriniň howpsuzlygy goldawy - Dokalmadyk dokalýan polotensalar has ygtybarly we has arassa bolup, yssyz hapalanmagy azaltmaga kömek edýär.

4. Müşderiniň gymmatly wagtyny çykarmak - Işgärleriňize müşderiniň zerurlyklaryna, okuwyna ýa-da hyzmatyna ünsi jemlemek we kir ýuwmagyň wagtyny azaltmak üçin bir gezeklik kaşaň hammam polotensalary

5. spaceeri tygşytlamak - Bir gezek ulanylýan polotensalar, kir ýuwujy enjamlar üçin gymmatly pol meýdançasyny boşatmak isleýän telekeçiler üçin amatlydyr.

Üstünlik

Adatdan daşary ýagdaýlarda şahsy arassaçylyk üçin ajaýyp ýa-da uzak möhletli işe gireniňizde ätiýaçlyk nusgasy.
Germ Free
Arassa tebigy pulpa ulanyp guradylýan sanitariýa bir gezeklik dokumasy
Konserwatiw, alkogolsyz, floresan material ýok.
Bakteriýalaryň ösmegi mümkin däl, sebäbi guradylan we bir gezek ulanylýar.
Bu ekologiýa taýdan arassa önüm, ulanylandan soň biodegrirlenip bilýän tebigy materialdan ýasalýar.

DIA gysylan polotensalar (6)

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
2003-nji ýylda dokalmadyk önümleri öndürip başlan hünärmen öndüriji.import we eksport ygtyýarnamasy bar.

2. size nädip ynanyp bileris?
SGS, BV we TUV-de 3-nji tarap barlagymyz bar.

3. Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerismi?
hawa, hil we paket salgylanmasy üçin nusgalar bermek we müşderileriň iberiş bahasy üçin töleýändigini tassyklamak isleýäris.

4. Sargyt goýlandan soň harytlary näçe wagt alyp bileris?
goýum alanymyzdan soň, çig mal we gaplama materiallaryny taýýarlap başlaýarys we önümçilige başlaýarys, adatça 15-20 gün dowam edýär.
ýörite OEM bukjasy bolsa, gurşun wagty 30 gün bolar.

5. köp üpjün edijileriň arasynda artykmaçlygyňyz näme?
17 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, önümiň hiline berk gözegçilik edýäris.
ökde inereneriň goldawy bilen has ýokary önümçilik kuwwatyny we has gowy hilini almak üçin maşynlarymyz täzeden düzüldi.
ähli ökde iňlis satyjylary bilen, alyjylar bilen satyjylaryň arasynda aňsat aragatnaşyk.
özümiz öndüren çig mal bilen önümleriň bäsdeşlik bahasy bar.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň